VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1

Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn strikt van toepassing op al onze betrekkingen met klanten. Elke afwijking dient in schriftelijke vorm te gebeuren en door de partijen te worden ondertekend.

Art. 2

Onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zonder verbintenis. Zij zijn alleen bindend wat de erin gespecificeerde prijzen betreft en dit tijdens de periode, vermeld in de aanbieding of offerte. Wanneer dergelijke vermelding niet in de tekst is opgenomen, kan de aanbieding of offerte worden gewijzigd.

Art. 3

De handtekening van de klant op de bestelbon impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding zonder uitzondering van onderhavige verkoopsvoorwaarden. Elke bestelling die door ons wordt aanvaard, wordt beschouwd als vast en definitief. Voor elke bestelling wordt een voorschot gevraagd van 50 % van de totale waarde van de bestelling, tenzij het tegendeel schriftelijk is gestipuleerd. Wanneer de bestelling wordt geannuleerd, blijven wij in elk geval in het bezit van het voorschot. Wanneer de klant de bestelling annuleert, wordt hem bovendien een bijkomende boete van 15 % van de waarde van de bestelling aangerekend met een minimum van 250,- euro.

Art. 4

De betaling gebeurt contant zonder korting tenzij dit specifiek is overeengekomen. Bezwaren in verband met de factuur dienen schriftelijk te worden ingediend binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur op gevaar af te worden verworpen. Facturen die gedurende tien dagen onbetaald blijven, worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 20 % met een minimum van 250,- euro. Bovendien wordt elk bedrag dat op de vervaldag niet is betaald, vermeerderd met een nalatigheidsintrest van 1,5 % per maand en dit vanaf de datum waarop de factuur is opgemaakt. Gerechtelijke intresten en eventuele procedurekosten zijn niet in deze schadevergoedingen inbegrepen en dienen afzonderlijk te worden vereffend.

Art. 5

Wanneer de kredietwaardigheid van de koper afneemt, behouden wij ons het recht voor – zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst – om van de koper garanties te eisen die naar onze mening noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de aangegane verplichtingen. Wanneer de koper weigert dat te doen, is het ons toegestaan om de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk op te zeggen zonder dat de klant om welke reden ook de betaling van schadevergoeding kan eisen.

Art. 6

Onze prijzen zijn de prijzen van de goederen bij vertrek uit onze magazijnen. Elk bijkomende handling is ten laste van de klant. Er kan evenwel een levering op het adres van de klant of op om het even welke andere overeengekomen plaats worden voorzien, binnen een straal van 30 km vanaf onze magazijnen en dit in functie van de grootte van de bestelling. Bedraagt de afstand meer dan 30 km, dan worden bovendien vervoerskosten aangerekend tegen de prijs van 0,87 euro per extra kilometer.

Art. 7

De goederen worden altijd vervoerd op risico van de koper, zelfs wanneer wij voor het transport instaan. Zelfs bij afwezigheid blijft de koper persoonlijk aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of andere schade die in geval van thuislevering door om het even welke oorzaak aan de goederen is aangebracht.

Art. 8

De leveringstermijnen zijn benaderend. Het niet naleven van een leveringstermijn kan ons er nooit toe verplichten om de schade te herstellen. Het niet naleven van de leveringstermijn geeft geen recht op schadeloosstelling of leidt evenmin tot het annuleren van de bestelling of het opzeggen van de overeenkomst.

Art. 9

Wij behouden ons het recht voor om in geval van overmacht een bestelling niet uit te voeren. Worden beschouwd als een geval van overmacht: staking, brand, overstroming, oproer, richtlijn van overheidswege, ongeval tijdens de productie of het transport, defect van een voertuig, ziekte van het personeel, enz. Wordt eveneens als geval van overmacht beschouwd: het onvermogen van een van onze leveranciers om zijn verplichtingen binnen de vastgelegde termijn na te komen. In geval van overmacht hebben wij het recht onze verplichtingen op te zeggen zonder schadevergoeding en zonder de levering te verschuiven naar het tijdstip waarop het probleem van overmacht zich niet langer stelt. Voor laattijdige levering kan in geen geval een schadevergoeding worden gevorderd.

Art. 10

De geleverde of meegenomen goederen blijven onze eigendom tot op het ogenblik dat de aankoopprijs volledig is betaald. Na een periode van acht dagen na leveringsdatum of de datum waarop de goederen in ons magazijn zijn meegenomen, kunnen geen bezwaren meer in verband met het materiaal worden ingediend. Elk bezwaar dient schriftelijk en per aangetekend schrijven aan ons te worden gericht. Alle goederen die de klant bij ontvangst weigert, dienen aan ons in de oorspronkelijke verpakking en op kosten van de klant te worden terugbezorgd. Laatstgenoemde deelt ons eveneens de reden van zijn weigering mee. Onze aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot het vervangen of terugbetalen van de goederen. Wanneer de goederen evenwel in werking werden gesteld, wordt het voorschot bij wijze van schadevergoeding voor het gebruik in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.

Art. 11

Voor nieuw materiaal dat wordt verkocht, beperkt de garantie zich tot de garantie van de fabrikant. Reparaties en herstellingen, uitgevoerd in onze ateliers, zijn gegarandeerd gedurende een periode van drie maanden. In principe verlenen wij geen garantie op lampen, draden en elektromotoren.

Art. 12

Elk defect dat zich voordoet tijdens de garantieperiode, geeft niet impliciet recht op een schadevergoeding. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af en onze garantie vervalt ambtshalve in geval van verkeerde behandeling, foutief gebruik, foutieve installatie of montage door onbevoegde personen.

Art. 13

Defecte goederen dienen aan ons te worden terugbezorgd en worden na herstelling in ons magazijn ter beschikking gehouden van de klant of op zijn verzoek op zijn kosten naar hem teruggebracht.

Art. 14

Alle geschillen worden voorgelegd aan de Rechtbanken van Charleroi die alleen bevoegd zijn terzake.

HUURVOORWAARDEN

Art. 1

Naast onderstaande specifieke voorwaarden zijn hogervermelde artikelen 1, 2 en 4 tot 14 van toepassing in het raam van onderhavige huurvoorwaarden.

Art. 2

In geval de goederen worden gehuurd, dient de volledige huurprijs te worden betaald wanneer de goederen in ons magazijn worden opgehaald of wanneer ze op de overeengekomen plaats worden afgeleverd. Voor alle gehuurd materiaal dient bovendien een waarborg ten belope van 50 % van de verkoopprijs van het materiaal aan STAMEX bvba te worden overgemaakt. Dit bedrag wordt aan de klant teruggestort wanneer het gehuurde materiaal zich terug in ons magazijn bevindt en de werking ervan is gecontroleerd.

Art. 3

Tenzij het tegengestelde uitdrukkelijk en schriftelijk is gestipuleerd, bevindt het gehuurde materiaal zich in perfecte staat en functioneert het vlekkeloos op het moment dat het wordt meegenomen of afgeleverd. Elk defect, vernieling of schade, vastgesteld bij aankomst in onze magazijnen, wordt aan de klant aangerekend (stukken en werkuren).

Art. 4

De klant verbindt zich ertoe om het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode naar behoren te laten verzekeren tegen diefstal, braak, brand, enz. In geval van schade blijft de klant ten opzichte van ons volledig aansprakelijk voor het verlies en de opgelopen schade en wij behouden ons het recht voor om van hem onverwijld de betaling te eisen voor de herstellingen of voor het vervangen van het beschadigde of verdwenen materiaal.

Art. 5

Elke persoon die de bestelbon heeft ondertekend, blijft ten opzichte van STAMEX bvba in elk geval aansprakelijk voor het materiaal dat tijdens de huurperiode wordt gebruikt.